košík0 ks0.00 Kč
E-shop VELKOOBCHOD E-shop MALOOBCHOD REKLAMNÍ TEXTIL

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

ako nakupovať > facebook súťaž

pravidlá súťaže

SÚŤAŽ O 3 poukážky v veľa 500, - Sk

Talianska Moda, 3.6. 2019

Usporiadateľ súťaže: Vladimír Manda, Dolánky nad Ohří 153, Roudnice nad Labem 413 01, IČ: 15162061

Organizátor súťaže: Vladimír Manda, Dolánky nad Ohří 153, Roudnice nad Labem 413 01, IČ: 15162061

  1. TRVANIE SÚŤAŽE:

Súťaž je realizovaná v termíne 3. 6 .. 2019 - 9. 6. 2019 (vrátane uvedených dní) na území Slovenskej republiky.

  1. PODMIENKY ÚČASTI:

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a organizátora všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade, ako aj ostatné osoby blízke podľa § 22 Občianskeho zákonníka.

Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Účastník súťaže musí mať vytvorený svoj profil na Facebooku a byť fanúšikom na sociálnej sieti Facebook.com na stránke TALIANSKÁ MÓDA https://www.facebook.com/1italskamoda/

  1. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie komentára pre súťažný statusu s textom "súťažiam". Účastník súťaže môže vložiť neobmedzený počet súťažných príspevkov a komentovať súťažný príspevok.

Odborná 3-členná porota, zložená zo zástupcov organizátora, vyžrebuje 3 výhercu. Odborná porota nebude prihliadať na počet vložených súťažných príspevkov jedným súťažiacim. Výber bude generovaním náhodného čísla, ktoré bude mať každý súťažiaci pridelené.

  1. VÝHRY V SÚŤAŽI:

3 poukážky na nákup tovaru v hodnote 500, - Sk

Výherca súťaže bude oznámený na Facebook stránke https://www.facebook.com/1italskamoda/ najneskôr 15. 6. 2019.

Výherca bude vyzvaný, aby sa ohlásil k výhre do správ Facebook stránky najneskôr do 30. 6. 2019 (vrátane tohto dňa), aby sa výherca dohovoril s Usporiadateľom na vyzdvihnutie výhry. V prípade, že sa výherca neohlási do tohto termínu, stráca nárok na výhru.

Výhry z tejto Súťaže nie je možné previesť na iné osoby ani iné Súťažiaci.

  1. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vstúpením na internetovú adresu https://www.facebook.com/1italskamoda/ vyjadruje účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s jej usporadúvaním, a to vrátane jej prerušenia, zrušenie či úpravy jej Pravidiel a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na stránkach https://www.facebook.com/1italskamoda/ . Účasťou v tejto Súťaži dáva každý Súťažiaci Usporiadateľovi a Organizátorovi súhlas na spracovanie poskytnutých údajov za účelom nadviazania kontaktu s účastníkom v priebehu Súťaže, súhlas s použitím týchto údajov v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach Usporiadateľa či Organizátora, ak je toto použitie v súvislosti s touto Súťažou , najmä za účelom vyhlásenia či zverejnenia výhercov.

Súťažiaci, ktorý takto poskytol Usporiadateľovi či Organizátorovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa § 11 a § 21 zákona číslo 101/2000 Zb. v platnom znení, najmä právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom v Prahe v prípade, že zistí, že Usporiadateľ či Organizátor porušuje svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona a právo požadovať opravu, doplnenie alebo zlikvidovanie ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor oznámi spracovávanie takto poskytnutých osobných údajov podľa §16 zákona č. 101/2000 Zb. v platnom znení Úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom v Prahe v zákonom predpísanej forme.

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou Súťaže sú alebo môžu byť autorské diela Súťažiacich, udeľuje tiež týmto každý Súťažiaci (resp. Účastník Súťaže) súhlas s úpravami a akýmkoľvek užitím v zmysle § 12 a nasl. zákona č. 121/2000 Zb., autorského zákona, v platnom znení, diela alebo jeho častí Usporiadateľom či organizátorom pre marketingové účely spojené s touto Súťažou as propagáciou jeho výrobkov a / alebo obchodné účely s týmito výrobkami spojenými, a to zadarmo, neobmedzene časom i teritóriom. Ďalej Súťažiaci zapojením do Súťaže berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že autorské dielo v podobe komentára, ktorý vytvorí a odovzdá do Súťaže je jeho dielom alebo má od autora a všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci tejto Súťaže a podľa týchto pravidiel .

Súťažiaci sa zaväzuje, že použitím súťažného príspevku nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv osôb zobrazených v súťažnom príspevku. Všetky nutné súhlasy súvisiaci s použitím súťažného príspevku v tejto súťaži si musí účastník súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Za prípadné porušenie práv tretích osôb, najmä práv autorských či osobnostných, v súvislosti so súťažným príspevkom, je zodpovedný účastník súťaže.

  1. ĎALŠIE PRAVIDLÁ:

V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Usporiadateľom či Organizátorom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníkov, u ktorých z konkurenčného správania sú zjavné známky podvodného správania alebo iných praktík, ktoré poukazujú na zneužívanie súťaže.

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.

Jediná podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na facebookovej profilu https://www.facebook.com/1italskamoda/ . Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a so spoločnosťou Facebook nijako nesúvisí. Účastník je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi a Usporiadateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook.

V Dolánkách nad Ohří dňa 3.6. 2019

Zobraziť ako: katalóg | tabuľku
 

Tento web používa súbory cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a na analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Rozumiem